FAQ

Statutaire naam is: Stichting I AM Foundation.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is: 858498558.

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. bevordering kwalitatief onderwijs voor het
   middelbare beroepsonderwijs
  2. het vergroten van de maatschappelijke succeskansen van studenten; en
  3. het verrichten van alle verdere handelingen die met
   het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, mits in het algemene belang
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang

Beleid is om dmv structurele donaties minimaal 10 studenten per jaar aan geselecteerde onderwijsinstellingen te voorzien van een beurs via de I AM Foundation. Onder structurele donaties verstaan wij 5 jarige donaties van dezelfde donateur. Wij willen dit omdat hierdoor meer zekerheid van kasstromen is in de stichting en dus uitgave (beurzen) beter kunnen worden geplant en het fiscale voordelen oplevert voor de donatuer. Dit is allemaal ook op de donateurs pagina beschreven.
Hier zal in de komende jaren naartoe worden gebouwd. Uiteindelijk vinden wij het ook cruciaal dat alumni betrokken blijven bij de opleiding. Dit kan eventueel via een donatie (prive of via hun eigen onderneming) of met andere activiteiten.

Onderstaande bestuurder zijn op 1 september 2018 in dienst getreden.

 • Bernadette Wijnings (voorzitster) – Mede oprichter Blanco Services en Het Strategiekantoor
 • Eric Pasman (penningmeester) – Programma Manager voor Nyenrode
 • Robert Lucken (secretaris) – topsporter (roeien)

Het is statutair vastgelegd dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben ook besloten afstand te doen van hun recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet- bovenmatig vacatiegeld mocht het vermogen van de stichting daar in de toekomst voldoende voor zijn. Het streven is evenmin om deze kosten voor de stichting ten alle tijden te minimaliseren.

Er zijn geen personeelsleden en de stichting heeft op dit moment ook niet de ambitie mensen in dienst te gaan nemen.  Er is daarom hiervoor ook geen beloningsbeleid.